Codi deontològic

La raó de ser de la professió d'agent immobiliari és que els consumidors i usuaris puguin apropar-se al món immobiliari amb total garantia i seguretat. Per assolir aquest objectiu, els API tenen molt presents, entre d'altres, aquests principis inclosos al seu codi deontològic:   


 Protecció dels interessos dels seus clients i màxima confidencialitat.

 Diligència i independència professionals.

 Obligació de verificació i d'informació.

 Estricta observança de la legalitat vigent.