Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida

El Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, i es regeix pels principis d’independència i de democràcia participativa. 

Més informació: www.apilleida.cat