Com inscriure's presencialment

 Requisits d'associació

Per a la incorporació a l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya es requereix acreditar les següents condicions:

 1. Ser major d’edat i no estar afectat per cap causa d'incapacitat.
 2. Estar en possessió de qualsevol dels títols oficials o universitaris: graduat, llicenciat, diplomat, enginyer, arquitecte, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, o bé del corresponent certificat d’haver cursat i superat un mínim de 200 hores lectives en cursos de formació en matèria immobiliària reconeguts pel Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya.
 3. No tenir antecedents penals.
 4. Constitució de la fiança reglamentària establerta per l'Associació.
 5. Abonament de la quota d'associació establerta.
 6. Tenir establiment obert al públic.
 7. Complir els requisits per a exercir l'activitat de mediació immobiliària a Catalunya, segons marca el Decret 12/2010.

 Documentació necessària per associar-se

 • Impresos normalitzats.
 • Fotocòpia del NIF.
 • Una fotografia mida carnet.
 • Compte bancari o codi IBAN per a la domiciliació bancària.
 • Certificat d'antecedents penals (caldrà sol·licitar-lo a la Gerència territorial del Ministeri de Justícia, ubicada al carrer Garcilaso, 123 de Barcelona, en horari de matí).
 • Titulació oficial o universitària o certificat d’haver cursat i superat un mínim de 200 hores lectives en cursos de formació en matèria immobiliària reconeguts pel Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya.
 • No tenir antecedents penals.

Important: Si es treballa mitjançant una societat, és obligatori vincular la persona jurídica a l'associat. En el cas de no fer-ho, les assegurances no cobriran les operacions realitzades amb la societat.   

L'associació no serà efectiva fins a la seva aprovació per la Junta directiva. L'expedient quedarà en suspens i no operarà el silenci administratiu positiu fins que no s'adjunti o complementi la totalitat de la documentació requerida i s'hagin abonat els imports que procedeixin.

 En el cas que es requereixi realitzar els tràmits per a poder inscriure's al Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya, caldrà aportar documentació en relació als següents temes:

 1. Capacitació provisional provada
  Per acreditar la capacitació professional cal una titulació universitària reconeguda pel Registre o bé haver cursat i superat un mínim de 200 hores lectives en cursos de formació en matèria immobiliària (reconeguts pel Registre d’Agents Immobiliaris).
 2. Titulacions universitàries reconegudes 
  Administració i Direcció d'Empreses / Arquitectura / Ciències Empresarials
  Ciència Política i Gestió Pública / Ciències polítiques i de l’Administració
  Direcció d'empreses BBA / Dret / Economia / Enginyeria de l’Edificació.
 3. Cursos de formació en matèria immobiliària reconeguts
  Els cursos han de contemplar les següents branques de coneixement i han de ser impartits pels centres d’estudis reconeguts:
  Dret de la propietat / Dret immobiliari / Legislació d'arrendaments urbans
  Dret hipotecari / Dret urbanístic i de l'habitatge / Valoracions immobiliàries
  La promoció immobiliària / Màrqueting i comercialització
  Dret professional immobiliari. Activitat professional / Codi deontològic
  El Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya
  Dret del consum. Els drets de les persones consumidores en l'adquisició i l'arrendament d'habitatge

  Els agents immobiliaris han de complir les obligacions i els principis d'actuació establerts a la legislació vigent i als codis professionals de conducta. En el cas de persones jurídiques, han de complir ambdós requisits les persones administradores o, si s'escau, les persones membres del Consell d'Administració de la societat, i també la persona responsable de cada establiment obert al públic.