Regulació

La necessitat social de la professió d'agent immobiliari ha estat qüestionada en diverses ocasions, fins el punt que l’any 2000 el govern espanyol la va liberalitzar completament, deixant al ciutadà exempt de qualsevol garantia en la prestació del servei de mediació immobiliària. En no requerir cap tipus de formació ni pertinència a cap tipus de col•lectiu, es permet una absoluta llibertat per exercir l’activitat.  
 
Certament, aquest nou panorama va servir per posar de manifest l’exigència social a rebre un servei solvent i eficient. La funció no es pot suprimir, els ciutadans la necessiten i l’utilitzen, de tal forma que els poders públics han de garantir els usuaris un adequat servei i això només és possible amb l’exigència d’una formació i un control. 
 
Per aquest motiu, a Catalunya s’ha regulat l’exercici de l’activitat amb la creació del Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, de caràcter obligatori, a l'empar de la  Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge i del  Decret 12/2010, que el desenvolupa.
 
El Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya és un instrument que permet acreditar les condicions de qualitat dels agents immobiliaris que exerceixen l’activitat amb establiment obert al públic a Catalunya. La inscripció atorga la condició d’agent immobiliari homologat i permet acreditar que es reuneixen els requisits i les condicions adequades per exercir aquesta activitat. 
 
Tots els agents immobiliaris associats estan inscrits al Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya.