Es modifica el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis

Data: 
diumenge, 11 juny, 2017 - 16:30
 
Aquest Decret va entrar en vigor el 7 de juny, i la seva modificació més significativa és la de l'article 2.2, del procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, que resta redactat de la manera següent:
 
«2. S'exclouen de l'àmbit d'aplicació:
a) Edificis protegits oficialment per ser part d'un entorn declarat o en raó del seu particular valor arquitectònic o històric, sempre que qualsevol actuació de millora de l'eficiència energètica alterés de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte, sent l'autoritat que dicta la protecció oficial qui determini els elements inalterables.
b) Edificis o parts d'edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses.
c) Construccions provisionals amb un termini previst d'utilització igual o inferior a dos anys.
d) Edificis industrials, de la defensa i agrícoles no residencials, o parts dels mateixos, de baixa demanda energètica. Aquelles zones que no requereixin garantir unes condicions tèrmiques de confort, com les destinades a tallers i processos industrials, es consideraran de baixa demanda energètica.
e) Edificis o parts d'edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
f) Edificis que es comprin per a reformes importants o demolició.
g) Edificis o parts d'edificis existents d'habitatges, l'ús sigui inferior a quatre mesos a l'any, o bé durant un temps limitat a l'any i amb un consum previst d'energia inferior al 25 per cent del que resultaria de la seva utilització durant tot l'any, sempre que així consti mitjançant declaració responsable del propietari de l'habitatge. »