S'estableix obligació d'ús dels mitjans electrònics en les presentacions de les autoliquidacions d'alguns tributs que afecten l'activitat de l'API

Data: 
dijous, 1 juny, 2017 - 13:45

Avui, 1 de juny de 2017, entra en vigor l’Ordre de tramitació telemàtica que estableix l’obligació d’ús dels mitjans electrònics en les presentacions de les autoliquidacions següents: a) impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (models 600 i 620); b) impost sobre successions i donacions (models 660 i 650, 651, 652 i 653); c) impost sobre les estades en establiments turístics (models 940 i 950), i d) tributació sobre el joc (models 040, 042, 043, 044, 045 i 046).

La presentació de les autoliquidacions esmentades s’haurà d’efectuar i trametre a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, accessible a l’adreça http://atc.gencat.cat, i tindrà caràcter obligatori per als obligats tributaris següents: les persones jurídiques; les entitats sense personalitat jurídica; les persones que representin un contribuent que estigui obligat a la presentació i pagament electrònic; els intermediaris fiscals que presentin autoliquidacions per compte d’altri o de tercers, i les persones o entitats que, d’acord amb el que preveu l’article 92 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, tinguin la condició de col·laboradors socials en l’aplicació dels tributs i compleixin els requisits i les condicions que estableixi la normativa vigent.

Així mateix, us recordem que l’Agència Tributària de Catalunya posa a la vostra disposició en la seva seu electrònica i a través del telèfon 012 tota la informació que pugueu necessitar i que, d’altra banda, facilita l’adreça electrònica suport@atc.cat per a la resolució de qualsevol incidència tècnica relacionada amb els serveis i tràmits de la seu electrònica.