SORTEIG ENQUESTA

BASES LEGALS SORTEIG ENQUESTA

 1. Organitzador i finalitat
  La ASSOCIACIÓ D’ AGENTS IMMOBILIARIS DE CATALUNYA i el COL·LEGI D’AGENTS IMMOBILIARISMDE BARCELONA  (en endavant, els organitzadors) amb domicili social a Gran Via de les Corts Catalanes, 622 pis entresòl i pis principal respectivament  de Barcelona i NIF respectius, G65385262 i Q0875011, conviden per a tots els seus membres associats i/o col·legiats a participar en la promoció d’un “sorteig enquesta” a través del següent link: http://www.espaiapi.cat/sorteigenquesta.

  L’enquesta té com a finalitat conèixer millor, mitjançant les preguntes multi-resposta proposades, les preferències dels membres pertanyent a ambdós col·lectius,  AAIC i COAPI,  per facilitar lis un millor servei. L’enquesta es voluntària i no suposa cap despesa pels participants.  Els organitzadors volen  compensar el temps esmerçat en el seu compliment amb diversos premis als quals podran optar tots els participants que complexin els requisits continguts en aquestes bases.
 1. Normes de participació
  Serà requisit por poder optar al premi de la promoció que el participant :

     • Sigui membre actiu de l’ASSOCIACIÓ D’AGENTS IMMOBILIARIA DE CATALUNYA (en endavant AAIC) amb NIF G65385262 o bé col·legiat en exercici del Col·legi d’ Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (en endavant, “COAPI”) amb NIF Q0875011.

  En el cas dels membres associats persones jurídiques, la persona que hi consti com a responsable en els arxius de l’associació.

     • Contesti la totalitat de les preguntes multi-resposta contingudes a l’enquesta  (excepte aquelles que de manera expressa s’indica que son “Opcionals”) les preguntes de text lliure on s’ indica que són “Opcionals”)
     • Estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions econòmiques envers AIC o COAPI i no estigui complint cap sanció disciplinaria.
     • Accepti les presents bases legals.

  No podran optar al premi ni podran ser-ne beneficiaris, encara que compleixin els requisits precedents, els  empleats i els membres de la Junta de AAIC o COAPI, així com els seus relatius.
  Només s’admetrà un participant per cada associat actiu o col·legiat en exercici.
  S’estableix un període de participació que s’inicia el dia 29 de Maig del 2018 a les 00:00 i finalitza el dia 29 de Juny a les 23:59 de 2018. Fora d’ aquest termini, l’enquesta es mantindrà operativa, si mes no, no es podrà optar al premi de la promoció.

  Dins dels sets dies següents a la finalització del període establert per complimentar l’enquesta, s’escolliran 4 guanyadors entre tots els participants que compleixin els requisits de participació assenyalats. Els guanyadors seran notificats fefaentment del premis que els hagi correspost i del lloc i la data d’entrega en el email titular i de newsletters contingut en el nostre CRM. Serà imprescindible per poder recollir el premi acreditar la identitat a través del document nacional d’ identitat o qualsevol altre document vàlidament reconegut.

  En el suposat cas de que el dia fixat per recollir el premi li resulti impossible alguns dels guanyadors no tingués disponibilitat, es fixarà una nova data de comú acord. Si aquesta nova data també resultés impossible, els organitzadors es reserven la possibilitat d’escollir un nou guanyador pel procediment que a continuació s’exposa.

  L’ elecció dels guanyadors s’efectuarà de forma aleatòria mitjançant el següent procediment: combinació aleatòria a través del programa informàtic específic per sortejos www.sortea2.com en el que es procedeix a introduir la identificació dels participants i se n’obtenen els guanyadors.
 1. Premis
  S’ entregaran 4 premis als 4 guanyadors que consisteixen en els següents productes o similars d’ igual o superior valor:

     • 1 Iphone X de 256 Gb.
     • 4 Tablets Galaxy TAB A 10.1” 4G 32Gb.
     • 3 Cursos complets CRS – Immoscòpia.
     • 3 cursos complets PropTech – Immoscòpia.

  Cada participant només podrà optar a un dels premis per la qual cosa haurà de seleccionar, a l’ inici de la enquesta, el premi al que vol optar. Un cop escollit no es podrà procedir a fer-ne cap canvi.

  Els productes estaran garantits en el termes que la llei de consum regula per productes d’aquestes característiques per l’empresa proveïdora, de manera que, qualsevol  reclamació derivada del seu funcionament, s’haurà de dirigir a la mateixa,  el nom i dades de la qual seran facilitats en el moment de l’entrega. Els guanyadors n’eximeixen de qualsevol responsabilitat als organitzadors.
 1. Drets d’ imatge
  Els guanyadors accepten que els organitzadors puguin divulgar el resultat del sorteig  i que la seva imatge de manera individual i/o col·lectiva pugui ser reproduïda amb la finalitat d’ informar al col·lectiu per diferents canals de comunicació interns o externs (correus electrònics,  xarxes socials,…) sense cal mena de contraprestació econòmica. Igualment autoritzen expressament que junt amb la seva imatge es pugui informar de la seva identitat, nom i cognom, així com el seu nº d’associat/col·legiat i el nom comercial i/o marca/ logo  de la seva empresa. Els organitzadors i els guanyadors en presten exprés consentiment podran utilitzar la seva imatge i les dades esmentades per similars campanyes de promoció futures.
 1. Modificacions de la promoció
  Els organitzadors es reserven la facultat d’ampliar el període de participació si no s’assolís un mínim de participants. En cap cas seria el període ampliat podrà superar un mes des de l’ últim dia del termini inicialment establert.
 1. Consultes
  Per a qualsevol consulta o incidència relacionada amb la promoció, podrà contactar-nos al següent correu electrònic: rperez@api.cat.
 1. Legislació i jurisdicció
  Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola.

  En cas de disputa o controvèrsia, els participants accepten expressament la sotmetre’s a la jurisdicció del  Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb expressa renúncia a la seva pròpia si en fos una altra.